Profil

Skorstensfejer Tommy Christensen Viborg distrikt Vest er en skorstensfejer virksomhed med flere spændende arbejdsopgaver og mere end 40 års erfaring.

Vores primære opgave er at dække Viborg distrikt Vest behov for udførelse af lovpligtigt arbejde  indenfor skorstensfejning og brandpræventivt syn.

Skorstensfejermester Tommy Christensen har udført det lovpligtige skorstensfejerarbejde i Viborg kommune siden 1.10.2001.

Vi prioriterer meget højt efteruddannelse så vi hele tiden er opdateret i forbindelse med nyt lovstof, og nyheder.

Ligeledes prioriterer vi rådgivningen omkring miljø og forurening meget højt. Det vil sige rådgivning og vejledning i fyringsteknik, så hver borger forurener mindst muligt og får den bedste fyrings økonomi..

I Danmark er det vedtaget ved lov, at hvis man har skorstene med ildsteder tilsluttet, skal disse efterses og renses af uddannede skorstensfejere, bla. så skorstensbrand og forgiftningsfare mm. undgås.

Pligten er lagt ud på kommunerne, der så skal sørge for at lave en skriftlig aftale med en lokal skorstensfejermester, denne skal have fagets mesterskole og have selvstændig virksomhed samt de fornødne antal folk ansat til at løse opgaven.

 

Skorstensfejermesteren har så ansvaret for at alle borgere i hans distrikt får serviceret deres skorstene/ildsteder. Nogle kommuner er så store, at der er flere skorstensfejermestre om at løse opgaven.

Viborg Skorstensfejerdistrikt Vest dækningsområde ses herunder.

 

Viborg centrum, Almind, Birgittelyst, Hald Ege,  Løgstrup, Sparkær, Stoholm, Mønsted, Vridsted, Sjørup, Grønhøj, Karup, Kølvrå, Frederiks, Skelhøje.

Struktur

1. Dataansvarlig

1. Dataansvarlig

Vi Skorstensfejermester Tommy Christensen indsamler og behandler oplysninger om dig og er dataansvarlig for disse oplysninger.

2. Hvilke persondata indsamler vi, til hvilke formål og på hvilket retsgrundlaget

1. Lovpligtig eftersyn

Som skorstensfejer er vi efter aftale med kommunen udpeget til at foretage lovpligtigt brandpræventivt tilsyn af skorstene og fyringsanlæg i henhold til reglerne i bygningsreglementerne, jf. artikel 6 stk. 1 c, skorstensfejerbekendtgørelsen og art. 6 stk. 1 b. Skorstensfejermesteren er retligt forpligtet til at indsamle og afgive følgende oplysninger til kommunen: Ejerens navn og adresse, BBR.nr. (ejendommens nummer ved Bygnings- og Boligregistret), ildstedets fyringseffekt, brændselsart og ildsteders, rørledningers og skorstenes antal samt længde og højde. Vi har derudover bla. følgende almindelige personoplysninger: telefonnummer og email.Hvis du tilmelder dig tilsigelser pr. sms, vil vi på baggrund af dit samtykke, underrette dig, inden vi kommer på tilsyn.

2. Andre opgaver

Vi udfører derudover andre kommercielle opgaver for vores kunder efter aftale i forhold til skorstene og fyringsanlæg. Fx på gasskorstene samt energi- og miljømålinger på fyringsanlæg, rensning af ventilationskanaler samt giver gode råd om korrekt brændefyring til gavn for miljøet, jf. art. 6 stk. 1 b.
Vi kan have dine kontaktoplysninger navn, titel, telefonnummer, hvis du er ansat i en virksomhed, som vi servicerer. Vores grundlag for behandling af dine personoplysninger er da vores legitime interesse i at opfylde kontrakten.

3. Kontakt via web, telefon og i øvrigt

Hvis du kontakter os fx om en forespørgsel eller klage, behandler vi dine identifikationsoplysninger som fx navn, e-mail, samt evt. anden persondata om dig, som du afgiver ved henvendelse på mailadressen viborg@skorstensfejeren.dk. Formålet er kundeservice, besvare forespørgsler, håndtering af klager mv. Vores grundlag kan være i aftalen med dig som kunde, vores legitime interesse i at forsvare os mod et retskrav eller gøre et retskrav gældende, og/eller pligter efter lovgivningen, jf. artikel 6 stk. 1 b og c.

3. Hvem deler vi dine persondata med?

1. Selvstændigt dataansvarlige

Vi videregiver dine persondata til andre selvstændigt dataansvarlige, når dette er nødvendigt for at udføre arbejdsopgaven, f.eks. videregivelse til kommunen.

2. Databehandlere

Vi overlader persondata til databehandlere, der udelukkende behandler personoplysninger på vores vegne og ikke må anvende dem til egne formål. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, herunder sikret, at de er underlagt fortrolighed.

 

Vi anvender:

Skorstensfejerdata ApS, Ermelundsvej 126, 2820 Gentofte til hosting af vores systemer, herunder til mail og kundesystemer.

4. Dine rettigheder som registreret

1. Datahistorik

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke persondata vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til mv. Du kan bede om kopi af disse persondata. Adgangen kan være begrænset af hensyn til andre personers rettigheder, som følge af forretningshemmeligheder og/eller immaterielle rettigheder.

2. Elektronisk kopi

Du kan i visse tilfælde også have ret til at få dine data udleveret i en elektronisk kopi eller overført til en anden dataansvarlig, når behandlingen sker på samtykke eller kontrakt (såkaldt dataportabilitet).

3. Sletnings anmodning

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet. I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Hvis du mener, at dine persondata ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

4. Indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata til markedsføringsformål. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

5. Tilbagekald et samtykke

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til behandle dine personoplysninger i forbindelse med tilsigelser og lignende. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, skal du kontakte os.

6. Hvordan gør du brug af dine rettigheder?

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte os.

5. Klage

1. Klage

Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, håber vi, at du vil kontakte os, så vi får chancen for selv at rette op på det. Men du kan også altid kontakte Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K over vores behandling af dine persondata. Klage kan blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.

6. Kontaktoplysninger

1. Kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål eller ønsker at bruge dine rettigheder, kan du kontakte os.

Navn: Skorstensfejermester Tommy Christensen

Adresse: Kløvermarksvej 16

Postnr./by: 8800 Viborg

Cvr.nr.: 26226260

Ledelse/Kontaktperson

Navn: Tommy Christensen

Telefon: 86611640

Mail: viborg@skorstensfejeren.dk

7. Sletning af persondata

1. Forpligtelser

Skorstensfejermester er forpligtet til at opbevare visse oplysninger efter krav fra kommunens (se pkt. 2.2.1, og disse oplysninger opbevares hos skorstensfejermesteren, så længe der er et lovpligtigt krav om fejning på ejendommen, herunder hvis der er fejl på brandanlæg art. 6 stk. 1 c.

2. Oplysninger

Oplysninger i forbindelse med fakturering for udført arbejde af skorstensfejermester opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår for at opfylde bogføringslovens krav.

8. Sikkerhed

1. Foranstaltninger

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at undgå, at dine personoplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

2. Hvem har adgang til dine persondata

Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine persondata for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

9. Ændringer i Oplysningspligten (Privatlivspolitikken)

1. Varsling

Vi forbeholder os ret til på ethvert tidspunkt at ændre vores tekst om vores oplysningspligt og giver i så fald meddelelse på Hjemmesiden med et passende varsel.

2. Oplysningspligt

Den til enhver tid gældende Oplysningspligt er tilgængelig på Hjemmesiden.